OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rygel-elektro.cz, jehož provozovatelem je obchodní společnost Pavel Rygel s.r.o., obchodní podmínky podrobněji upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je  obchodní společnost Pavel Rygel s.r.o., IČ: 28641175  DIČ: 28641175, provozovna Rožňavská 12,779 00 Olomouc, číslo účtu: 1835591309/ 0800 . Tel. +420 585 412 742, email: info@rygel -elektro.cz. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě pod vložkou 45038 oddílu C obchodního rejstříku vedeného tímto soudem. Kupujícím pak může být fyzická i právnická osoba, podnikatel či spotřebitel.

Právní vztahy vzniklé v souvislosti s nákupem a prodejem v internetovém obchodě www.rygel-elektro.cz se řídí platnými právními normami České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.).

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Kupní smlouva - je dvoustranným právním úkonem, kterým se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Kupující má možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající provede expedici objednaného zboží.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat zásadně formou e-mailové komunikace. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Dodání zboží

Dodání objednaného zboží je možné pouze jedním ze dvou níže uvedených způsobů a to:

·         Zásilková služba DPD společnosti DIRECT PARCEL DISTRIBUTION CZ s.r.o.

Vaše zboží bude dodáno přepravní službou DPD. Balík je doručen následující pracovní den po dni převzetí balíku obchodní společností DIRECT PARCEL DISTRIBUTION CZ s.r.o.

Cena dopravy zásilkovou službou DPD je 130 Kč s DPH při dodání na dobírku
Cena dopravy zásilkovou službou DPD je 85 Kč s DPH při dodání po předchozí úhradě objednaného zboží převodním příkazem

·         Osobní odběr

Zvolte si osobní odběr v případě, že si chcete zboží vyzvednout přímo na naší prodejně na adrese Rygel elektro,Rožňavská 12,779 00 Olomouc v pracovní dny v provozní době od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou jako dodací adresa, případně vydání zboží při osobním odběru na prodejně. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, je nezbytné, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud dojde k nezbytnému navýšení ceny dodávaného zboží oproti ceně platné v době provedení objednávky, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud kupující nebude souhlasit s navýšením ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě budou kupujícímu navráceny všechny jím dosud zaplacené finanční prostředky bez zbytečného odkladu. Všechny uvedené ceny jsou platné do doby vystavení nové cenové nabídky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.


Platbu sjednané ceny zboží je kupující oprávněn provést v hotovosti oproti předání předmětu plnění, či za využití některého z níže uvedených způsobů plateb. V případě provedení bezhotovostní úhrady sjednané ceny zboží a není uvedeno dále jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním sjednaného plnění zálohu až do výše 100 % hodnoty objednávky. Řádné uhrazení zálohy je v případě, kdy je tato prodávajícím vyžadována nezbytnou podmínkou provedení dodání sjednaného zboží. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena od celkové sjednané ceny zboží.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Pokud je předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy zboží, které je zatíženo PHE (poplatkem za historické elektrozařízení dle zák. o odpadech) je spotřebiteli tento poplatek zřetelně sdělen před uzavřením kupní smlouvy a to takovým způsobem, který nevzbuzuje zdání, že cena za zboží je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou uhrazená kupní cena, nebo její příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Způsoby plateb

 • platba v hotovosti - při převzetí zboží při osobním odběru.
 • platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem
 • platba převodem - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet vedený u České spořitelny č.ú: 1835591309/ 0800 . Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky ). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění důvodů na straně kupujícího (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady veškeré spojené s opakovaným dodáním a to v jejich plné výši. Současně kupující v takovém případě odpovídá prodávajícímu za další případně vzniklou škodu.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo zrušit svou objednávku kdykoliv do doby, než prodávající expedoval objednané zboží. V tomto případě není kupujícímu uplatňován ze strany prodávajícího žádný postih. Zrušení objednávky je třeba provést výlučně na infolince 585 412 742 a nebo mailem info@rygel -elektro.cz


Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem,  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

 • odešlete nám dopis (nejlépe emailem) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky)  a to ve lhůtě 14ti dnů od převzetí plnění, když plnění jsem převzal dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na info@rygel-elektro.cz  a následně, nejdéle však ve lhůtě tří pracovních dnů, také dopis stejného znění a přibalte ho ke zboží.  Projev vůle o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu občanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vůle musí být ale zřejmé, jaké právo spotřebitel uplatňuje a musí být tento projev vůle doručen prodávajícímu v zákonné 14ti denní lhůtě od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy však musí být vždy učiněno u prodávajícího nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 • zboží doručte na adresu Rygel elektro s.r.o. ,Rožňavská 12,779 00 Olomouc. Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, vracejte (nejlépe) v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. 
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • V souladu s ustanovením § 53 odst. 8 občanského zákoníku není v tam uvedených případech výše zmíněné odstoupení od kupní smlouvy možné. Ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku zní:

(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 • V případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy, které nebude prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, nebudeme moci bohužel akceptovat jako odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět .
 • V případě nesplnění ostatních podmínek má prodávající právo na kompenzaci, která bude vyjadřovat ponížení hodnoty vraceného zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Spotřebitel je oprávněn požádat prodávajícího o zpětvzetí spotřebitelem provedeného odstoupení od smlouvy, v takovém případě vzniká prodávajícímu nárok na úhradu všech nákladů spojených se zpětným odesláním zboží spotřebiteli.
 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

 • zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává
 • výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nebude souhlasit s dodáním objednaného zboží za novou, vyšší, cenu, bude mu částka odpovídající výši již uhrazeného zálohy na cenu sjednaného zboží převedena zpět na jeho účet nebo adresu, kterou spotřebitel sám určí, v nejkratším možném termínu.

 

 

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí. 

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Prodávající neručí žádným způsobem za ztrátu dat, která jsou uložena v reklamovaném zboží. Prodávající z tohoto důvodu doporučuje kupujícímu, aby si data před uplatněním reklamace sám zálohoval mimo reklamované zboží.

Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí záruční doby;
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí;
 • zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami);
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
 • u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;
 • byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití;
 • prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou

právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží.

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

a) Kupující spotřebitel (občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele)

Nároky kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními § 616 a § 617 občanského zákoníku.

 Pokud kupující spotřebitel při prohlídce dodávaného zboží provedené při převzetí zboží, přičemž okamžikem převzetí se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží kupujícím od přepravce, zjistí, že dodávané zboží je jakýmkoli způsobem poškozeno, nebo je jinak vadné, případně zjistí jakýkoliv rozdíl mezi záručním nebo dodacím listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na záručním nebo dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím a to zejména co do jakosti, míry, množství a dalších vlastností dodávaného zboží, nebo v případě, že kupující neobdržel spolu dodávaným zbožím i řádně vyplněný záruční list na toto zboží, popř. dodací list nebo fakturu, doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

Rozpor s kupní smlouvou, který se v případě, že zboží bylo dodáváno kupujícímu spotřebiteli,  projevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí tohoto zboží, avšak pouze za předpokladu, že to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokázal opak. V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem nebude ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Bude-li zjištěno, že kupující spotřebitel o rozporu dodávaného zboží s kupní smlouvou věděl již v okamžiku převzetí zboží a toto zboží i přes uvedený rozpor převzal bez výhrad, nemá kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou. Stejně tak nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou kupujícímu nevzniká v případě, že případě, že rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

b) Kupující podnikatel (obchodní zákoník)

Nároky kupujícího podnikatele se řídí zejména ustanoveními § 420 až 428 obchodního zákoníku.

Kupující podnikatel je v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího je vymezen v ustanovení § 455 an. obchodního zákoníku, zásadně se tímto okamžikem rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím podnikatelem. Jestliže kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.

Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
V případě potíží může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy.


a) Kupující spotřebitel (občanský zákoník)

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno (§ 625 občanského zákoníku).

K vyřízení reklamace kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím není vyloučeno, aby reklamaci uplatnil i u prodávajícího.  Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, případně také originální záruční list výrobce, a to za účelem urychlení reklamačního řízení.

O uplatněné reklamaci rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace, o uplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem, neboť v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku počíná lhůta určená podle dní běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Způsob vyřízení reklamace bude zaznamenán v reklamačním protokole. Po vyřízení reklamace obdrží kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

Není-li na základě náležitého posouzení reklamované vady reklamace důvodná, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (dle § 598 občanského zákoníku).

 

b) Kupující podnikatel (obchodní zákoník)

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil.

 K vyřízení reklamace kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím není vyloučeno, aby reklamaci uplatnil i u prodávajícího.  Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

O uplatnění reklamace sepíše prodávající nebo jím určený pracovník s kupujícím podnikatelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena prodávajícím odlišně. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena dohodou.

Nároky kupujícího vyplývající z uplatněných vad zboží v závislosti na jejich charakteru podstatného či nepodstatného porušení uzavřené kupní smlouvy jsou blíže vymezeny v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku.


Ochrana osobních dat

Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře.


Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)


Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)


Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.


Váš souhlas

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

 

 
 


Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
 
 

K provozování našeho webu eshop.rygel-elektro.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.